FR | NL
Domein klant Domein makelaar
 • Asset managersZij schenken ons vertrouvwen
 • FONDSEN IN REKENEENHEDENBeschikbaar binnen Myriad en Myriad Corporate
 • EUROPESE REGELGEVING PRIIPsDocumentatie Regelgeving
Actualiteit

Bescherming van de privacy

Hoe NELL uw gegevens met persoonlijk karakter verzamelt, gebruikt en bewaart.

Lees meer
Zoom

LFP Rendement Global 2025

La Française Rendement Global 2025 Geniet tot de einddatum van 31 december 2025 van een blootstelling aan de kredietmarkten en overheidsobligaties in opkomende landen uitgegeven in sterke valuta dankzij een globaal obligatieportefeuille.

Lees meer
Actualiteit

Prestaties 2018

NELL-SAFE + : 1 %
(Historisch gemiddelde sinds 2004 : 2,89 %)

NELL-SAFE INVEST : 1,40 %
(Historisch gemiddelde sinds 2006 : 2,58 %)

Lees meer
Glossarium
Fermer

Het glossarium
van de levensverzekering

 • A
 • Aanvaardende begunstigde

  Persoon aangeduid door de onderschrijver, in hoedanigheid van begunstigde, die bereid is de vrucht van het contract te aanvaarden. De aanvaardende begunstigde ondertekend eveneens het contract en zijn toestemming zal vereist zijn voor elke later uit te voeren verrichting.

 • Afkoop

  Bedrag uitgekeerd door de verzekeraar aan de onderschrijver.

 • Arbitrage

  Wijziging van de verdeling van de weerhouden sommen op de Tak 21 fondsen en/of de Tak 23 fondsen voorgesteld binnen het contract.

 • B
 • Begunstigde

  Persoon die de vergoeding ontvangt of het kapitaal verschuldigd door de verzekeraar bij het voorkomen van een gewaarborgd evenement.

 • Bijvoegsel

  Aanvullend document bij het contract, met vermelding van wijzigingen die aangebracht werden. De verzekeringsmaatschappij maakt bijvoorbeeld een bijvoegsel op :

  • Indien de verzekerde een uitbreiding van waarborg vraagt
  • Indien de verzekerde een wijziging vraagt van de geïnvesteerde sommen binnen het contract
  • Indien de verzekerde verhuist
  Dit document, alsook het verzekeringscontract waaraan het verbonden is, wordt ondertekend door zowel verzekeraar als verzekerde.

 • C
 • Contract multi-beheer

  Levensverzekerings - of kapitalisatiecontract dat toegang biedt tot fondsen in rekeneenheden uitgegeven door verschillende beheermaatschappijen (zie eveneens Open architectuur).

 • Contract multi-fondsen

  Levensverzekerings- of kapitalisatiecontract dat kapitaalwaarborg biedt en fondsen in rekeneenheden. De waarde van de rekeneenheden schommelt in stijgende en dalende lijn, afhankelijk van de evolutie van de financiële markten.

 • D

Momenteel geen omschrijving

 • E

Momenteel geen omschrijving

 • F

Momenteel geen omschrijving

 • G

Momenteel geen omschrijving

 • H

Momenteel geen omschrijvingt

 • I

Momenteel geen omschrijving

 • J

Momenteel geen omschrijving

 • K
 • Kapitalisatiecontract

  Contract onderschreven met het oog op de samenstelling van een kapitaal op einddatum. Tegenstrijdig aan het levensverzekeringscontract, is er geen verzekerde of begunstigde(n).

 • L

Momenteel geen omschrijving

 • M

Momenteel geen omschrijving

 • N

Momenteel geen omschrijving

 • O
 • Onderschrijver

  De persoon die het intekendocument ondertekent, de stortingen uitvoert, en de begunstigden in geval van overlijden aanduidt.

 • Open architectuur

  De open architectuur bestaat uit een aanbod van fondsen van meerdere beheermaatschappijen. Wij spreken van open architectuur wanneer het aanbod van fondsen van een financiële instelling niet enkel gebaseerd is op « huisfondsen» maar er aan de klanten verschillende fondsen geboden worden van meerdere uitgevers.

 • Opzeg

  Vervroegde en definitieve stopzetting van het contract.
  De meeste contracten worden automatisch verlengd. Zij komen ten einde na opzeg vanwege de onderschrijver of vanwege de verzekeringsmaatschappij.

 • P
 • Premie

  Bedrag betaald door de onderschrijver als tegenprestatie voor de toegestane waarborgen vanwege de verzekeraar.

 • Q

Momenteel geen omschrijving

 • R
 • Rekeneenheid

  Een fonds voor investering, ander dan de fondsen van Tak 21, welke de levensverzekerings - en kapitalisatiecontracten samenstellen. De belangrijkste fondsen zijn investeringsfondsen.
  De waarde van rekeneenheden is onderhevig aan een stijgende of dalende evolutie van de financiële markten.

 • S

Momenteel geen omschrijving

 • T
 • Tak 21

  Het Tak 21 luik van een levensverzekering waarborgt een kapitaal en heel vaak een minimum gewaarborgd rendement, voorzien van een Winstdeelname (of Bonus) variabel van jaar tot jaar. Bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar en zonder waarborg 130% is men onderworpen aan roerende voorheffing. Nadien is dit product vrij van fiscale voorheffing.

 • Tak 23

  Het Tak 23 luik van een levensverzekering biedt geen rendementsgarantie. Het is afhankelijk van het rendement van het fonds waaraan het gekoppeld is. Behoudens de taks van 2%, ingehouden bij elke storting, is Tak 23 niet onderworpen aan roerende voorheffing.

 • U

Momenteel geen omschrijving

 • V
 • Verzekerde

  Persoon van wie het overlijden vóór einddatum van het contract de storting van het gewaarborgd kapitaal aan de begunstigde(n) teweeg brengt.

 • Verzekering in geval van leven

  Verzekeringscontract dat toelaat een spaartegoed op te bouwen en de storting ervan in de vorm van kapitaal of van rente indien de verzekerde in leven is op einddatum van het contract.

 • Verzekering in geval van overlijden

  Verzekeringscontract dat storting van een kapitaal na overlijden van de verzekerde waarborgt vóór einddatum van het contract.

 • Verzekeringsmakelaar

  Natuurlijk persoon of rechtspersoon die, zonder verbonden te zijn aan één of meerdere verzekeringsmaatschappijen, dient als tussenpersoon tussen de onderschrijvers, welke hij vertegenwoordigt, en de erkende verzekeringsmaatschappijen. De verzekeringsmakelaar moet in het bezit zijn van een vergunning en in deze hoedanigheid ingeschreven zijn bij de controle instantie van zijn land (CaA Luxembourg – FSMA België).

 • W

Momenteel geen omschrijving

 • X

Momenteel geen omschrijving

 • Y

Momenteel geen omschrijving

 • Z

Momenteel geen omschrijving